Wijkenmonitor

Legenda

Zandweerd

Zandweerd laat in het hoefijzer van 2017 scores op en boven het Deventer gemiddelde zien. Op onderdelen zien we zowel positieve als minder gunstige ontwikkelingen in vergelijking met 2 jaar geleden. In 2019 zien we dat de ontwikkelingen zich door lijken te zetten; er is sprake van een daling van de sociale index op alle drie de deelindexen: Capaciteiten, Meedoen en Binding.

Wat betreft de fysieke index is te zien dat de subindex Voorzieningen op subjectief vlak een minder positieve ontwikkeling laat zien. Inwoners zijn minder tevreden over hun huidige woning, de buitenruimte van de eigen woning en de prijs-kwaliteitverhouding. Hetzelfde beeld zien we in Deventer, echter onderstreept Zandweerd dit beeld sterker.

Op de fysieke index zien we een gunstige ontwikkeling op de objectieve indexen. In de openbare ruimte is de grootste positieve ontwikkeling zichtbaar; onderhoudsrapporten lijken overall vaker met een voldoende gescoord te worden. Milieu-subjectief en voorzieningen-subjectief laten een daling zien in de waardering van bewoners. Huishoudens ervaren meer stank- en geluidsoverlast door verkeer en stankoverlast door bedrijven. Daarnaast zien we een afname in tevredenheid rondom nabijheid van basisonderwijs, sportvoorzieningen en openbaar vervoer. Opvallend is een stijging van tevredenheid over de mate van parkeergelegenheid in de wijk; terwijl een deel van de wijk nabij het centrum ligt en er bezoekers van het centrum (gratis) parkeren in de Zandweerd. Dit kan verklaard worden uit de tevredenheid in de gehele Zandweerd, terwijl slechts een klein deel van de wijk nabij het centrum ligt.

Mede doordat uit de technische schouw naar voren komt dat de hoeveelheid uitwerpselen en zwerfvuil in Zandweerd vaker dan gemiddeld boven de norm ligt, zien we een ongunstige score voor de openbare ruimte. Ook meer bewoners dan gemiddeld geven aan dat er regelmatig hondenpoep op straat ligt. Hoewel er relatief veel kleine eengezinswoningen in Zandweerd staan, zijn vier op de vijf bewoners wel tevreden over de grootte van de woning. Ook andere woningaspecten kunnen op een grote tevredenheid rekenen. Voor de meeste voorzieningen hoeven de bewoners van Zandweerd niet ver te rijden. Er is dan ook een hoge tevredenheid over het aanbod van voorzieningen in de buurt, zij het dat deze tevredenheid niet veel hoger is dan de gemiddelde tevredenheid in Deventer. Op het gebied van milieu komt Zandweerd iets beter naar voren ten opzichte van de gemeentelijk gemiddelde. De gemiddelde concentratie stikstof in de lucht is iets lager in Zandweerd, evenals het aandeel woningen dat teveel blootgesteld wordt aan verkeerslawaai. Daarnaast ervaren ook minder bewoners dan gemiddeld geluid- en stankoverlast door verkeer en bedrijven.

Op de veiligheidsindex is een vergelijkbaar beeld te zien als twee jaar geleden. Opvallend is dat de subjectieve index grotere stappen naar boven het Deventer gemiddelde lijkt te maken in vergelijking met de objectieve index. Waar de scores voor inbraak in 2017 nog op of onder het Deventer gemiddelde lagen, zien we nu scores ver boven het Deventer gemiddelde.

In de veiligheidsindex zien we een verschuiving in de mate waarin bewoners veiligheid waarderen. Men is van mening dat woninginbraken en inbraken in schuurtjes en bergingen vaker voorkomen dan in 2015. Ook zien we een lichte stijging in het aantal bewoners dat van mening is dat geweldsdelicten vaak voorkomen. Dit ondanks dat bij alle onderdelen het aantal meldingen en aangiftes lager is dan gemiddeld in Deventer.

Op basis van de veiligheidsindex kan gesteld worden dat Zandweerd een relatief veilige wijk is. Op bijna alle onderdelen is het aantal meldingen en aangiftes lager dan gemiddeld. Ook de bewoners hebben het idee dat de verschillende vormen van criminaliteit en overlast relatief weinig voorkomen. Leggen we de cijfers van de politie naast de beleving van de bewoners, dan valt op dat het aantal meldingen van jeugdoverlast bovengemiddeld is maar dat het aandeel bewoners dat het idee heeft dat overlast door groepen jongeren vaak voorkomt aanzienlijk lager is dan gemiddeld.

Op de sociale index zijn de grootste verschuivingen te zien. Met name de mate van zelfregie heeft zich in negatieve zin ontwikkeld. Deze laat een opvallende daling zien van het aantal bewoners dat aangeeft regie te hebben over het eigen leven. Ook op de subindex Meedoen is te zien dat alle scores onder het Deventer gemiddelde liggen. Inwoners gaan minder regelmatig uit, beoefenen hun hobby’s minder, men heeft minder sociale contacten en er is een toename te zien van het aantal eenzame bewoners.

Net zoals in 2015 zien we in 2017 bij de sociale index uiteenlopende resultaten: van onder het gemiddelde tot (ver boven) het gemiddelde. De gemiddelde score voor Capaciteiten is gestegen, Meedoen is gedaald. Binding is gelijk gebleven. Opleiding laat in 2017 de meest gunstige ontwikkeling zien: het aandeel leerlingen dat in de derde klas van het voortgezet onderwijs op de havo of het vwo zit, is hoger dan in 2015, overeenkomstig het Deventer gemiddelde. Ook zien we een daling in het aantal voortijdig schoolverlaters. Het aandeel laagopgeleide bewoners is ook gedaald. Een toenemend aantal bewoners geeft aan regie te hebben over het eigen leven. Daarnaast zijn inwoners van de Zandweerd positief over de eigen gezondheid en leefstijl, maar objectief is er sprake van een toename van sterfgevallen tot 65 jaar. Onder Meedoen zien we qua deelname aan werk en school een ongunstige ontwikkeling. Minder bewoners in de Zandweerd hebben een baan en er is sprake van een toename van bewoners die langer dan een jaar werkloos zijn. Ook geven meer bewoners (11%) aan dat ze (zeer) slecht rond kunnen komen met hun inkomen; dit ligt hoger dan het Deventer gemiddelde (6%). We zien een daling van het aantal vrijwilligers in de wijk. Bewoners gaan regelmatig uit, maar we zien een lichte daling in bewoners die regelmatig gaan sporten en overige hobby’s uitvoeren. Opvallend is de toenemende waardering van bewoners voor de buurt. Bewoners geven aan meer dan gemiddeld in Deventer gehecht te zijn aan hun wijk en zich medeverantwoordelijk te voelen voor leefbaarheid. Daarnaast zijn bewoners trots op hun buurt.

In de sociale index zien we uiteenlopende resultaten: zowel beneden gemiddelde, gemiddelde als boven gemiddelde scores. Qua inkomen blijkt dat het aantal bijstandsuitkeringen, bewoners met budgetbeheer en/of minnenlijke schuldregeling overeenkomt met het gemeentelijk gemiddelde. De (langdurige) werkloosheid ligt iets hoger dan gemiddeld, toch zeggen meer bewoners een baan te hebben. Minder bewoners dan gemiddeld geven desgevraagd aan (zeer) slecht rond te kunnen komen van het huishoudinkomen. Opleiding laat een ongunstige score zien. In vergelijking met het Deventer gemiddelde zit een klein aandeel van de leerlingen uit de wijk in de derde klas van het voortgezet onderwijs op de havo of het vwo. Het aandeel voortijdig schoolverlaters is iets hoger dan het Deventer gemiddelde, evenals het aandeel laagopgeleide bewoners. Bewoners geven vaker aan frequent contact te hebben met zowel familie als vrienden of goede kennissen. Tevens laten iets meer Zandweerders weten regelmatig uit te gaan, te sporten of andere hobby’s te hebben. Hoewel het aandeel bewoners dat langdurig in Zandweerd woont minder hoog is dan Deventer breed, denkt men wel positief over de eigen woonbuurt.

Over de wijk Zandweerd

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl