Wijkenmonitor

Legenda

Deventer

De geactualiseerde Wijkenmonitor laat in 2019 een vergelijkbaar beeld zien op de fysieke index en de veiligheidsindex. Op de sociale index wordt echter een verdere verschuiving zichtbaar naar beneden het gemiddelde uit 2015. Een nadere verklaring hiervoor kan gevonden worden in de drie subthema’s Meedoen, Binding en Capaciteiten. Van deze drie thema’s laten Capaciteiten en Binding een vergelijkbare index zien als in 2017. Meedoen toont echter een negatieve ontwikkeling.

 

Het Deventer gemiddelde in 2015 is het basisjaar in de Wijkenmonitor. Alle Deventer gemiddelden in 2015 zijn derhalve op het indexcijfer 100 gezet. De ontwikkeling die Deventer heeft doorgemaakt tussen de meting in 2015 en 2017, en vervolgens in 2019, wordt weergegeven in een indexcijfer welke een toename of afname laat zien.

 

 

De ontwikkeling die de veiligheidsindex maakt tussen 2015 en 2017 zet zich ook richting 2019 door. Ook in 2019 is er sprake van minder diefstal, minder geweld en minder vandalisme. Ook het aantal geregistreerde inbraken is afgenomen. Er lijkt wel een lichte toename te zijn van het aantal overlastmeldingen. De ontwikkelingen die de objectieve indicatoren doormaken zijn op dezelfde manier zichtbaar bij de subjectieve indicatoren, alleen geweld laat een afwijkend beeld zien. Deventenaren hebben een andere, negatievere, beleving bij geweld dan wat zichtbaar is op basis van objectieve geregistreerde data. De score voor Veiligheid komt overeen met landelijke trends. Kanttekening bij het dalende aantal misdaadmeldingen is dat een deel van de omvang van de criminaliteit buiten beeld blijft; aangiftebereidheid is landelijk gezien laag en bijvoorbeeld ondermijning laat zich nog niet vertalen in cijfers (CBS).

Over het algemeen zijn ook bij de fysieke index gunstige ontwikkelingen zichtbaar. Deventenaren lijken positief over de ontwikkeling die Deventer doormaakt op het gebied van het milieu en de openbare ruimte; zo wordt er minder geluid en stankoverlast ervaren en komt er minder hondenpoep en rommel op straat voor. Kanttekening voor de vergelijking is dat relatief veel objectieve data in 2019 niet zijn geactualiseerd.

Vergeleken met de positieve ontwikkelingen die te zien zijn bij de fysieke index en veiligheidsindex, steekt de algemene ontwikkeling van de sociale index tussen 2017 en 2019 relatief gezien minder positief af. Deze uitkomst kan verklaard worden door nader in te zoomen op de onderliggende indicatoren. Hieruit blijkt dat de negatievere lijn met name veroorzaakt wordt door een lagere maatschappelijke inzet en het hebben van minder sociaal contact dan in 2017. Ontwikkelingen rondom vrijetijdsbesteding zijn nagenoeg gelijk gebleven; Deventenaren zeggen in 2019 ongeveer even vaak uit te gaan, te sporten en een hobby te beoefenen als in 2017. Deelname aan werk en school is daarentegen wat toegenomen, hetgeen vooral verklaard wordt door een lichte toename van het aantal mensen dat een baan heeft 2019.

Over de wijk Deventer

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl