Wijkenmonitor

Legenda

Deventer

De geactualiseerde Wijkenmonitor laat in eerste oogopslag een positieve ontwikkeling zien in Deventer op de drie thema’s Fysiek, Veiligheid en Sociaal. Het thema Sociaal bestaat uit de drie subthema’s Meedoen, Binding en Capaciteiten. Van deze drie thema’s laat Capaciteiten een positieve ontwikkeling zien, Binding en Meedoen blijven relatief gelijk met 2015.

Het Deventer gemiddelde in 2015 is het basisjaar in de Wijkenmonitor. Alle Deventer gemiddelden zijn derhalve op het indexcijfer 100 gezet. De ontwikkeling die Deventer heeft doorgemaakt tussen de meting in 2015 en 2017 wordt weergegeven in een in indexcijfer welke een toename of afname laat zien.

De veiligheidsindex toont een gunstige ontwikkeling ten opzichte van 2015. De overwegend blauwe scores in de objectieve ring betekenen dat er minder misdaadmeldingen zijn. Er is minder diefstal, minder vandalisme en minder geweld in Deventer. De blauwe scores in de subjectieve ring geven aan dat de Deventernaar zich veiliger voelt dan 2 jaar geleden en bijvoorbeeld minder vandalisme ervaart. De score voor Veiligheid komt overeen met landelijke trends. Kanttekening bij het dalende aantal misdaadmeldingen is dat een deel van de omvang van de criminaliteit buiten beeld blijft; aangiftebereidheid is landelijk gezien laag en bijvoorbeeld ondermijning laat zich nog niet vertalen in cijfers (CBS).

De fysieke index toont een gunstige ontwikkeling voor de objectieve kant van de indicatoren voor vastgoed, openbare ruimte en milieu. We zien bijvoorbeeld een afname van fijnstof en stikstof concentratie en meer onderhoudsmetingen naar die een voldoende halen. De woningwaarde van Deventer woningen is gestegen en het percentage leegstaande woningen is gedaald. Op subjectieve indicatoren zien we een score rondom het Deventer gemiddelde. De beoordeling van Deventernaren blijft achter op de gunstige ontwikkelingen die getoond worden bij objectieve indicatoren.

Bij de sociale index zien we in de Deventer ontwikkeling wisselende scores. De beleving van bewoners is in alle vergelijkingen positiever dan je op basis van de objectieve cijfers zou verwachten. In vergelijking met 2015 zien we in de subjectieve ring dat de Deventernaar zich meer verbonden voelt met de eigen buurt. Deventernaren zijn positiever gestemd over de eigen gezondheid en de mate waarin ze regie over het eigen leven hebben. Ook zien we een daling in het aantal mensen dat aangeeft (zeer) slecht rond te kunnen komen met hun inkomen. Het aantal eenzame bewoners in Deventer is vergelijkbaar met 2015. In de objectieve ring komt bij sociale contacten en deelname aan werk en school een ongunstige ontwikkeling naar voren. We zien een lichte daling van Deventernaren met een baan en we zien een stijging in mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. Dit is mogelijk verklaarbaar uit de nasleep van de economische crisis of een mismatch tussen vraag en aanbod. Eind 2017 werd namelijk voor het eerst in negen jaar weer gesproken van een gespannen arbeidsmarkt; een situatie waarbij de vraag naar personeel bovengemiddeld is, terwijl het aanbod van mensen die het werk kunnen doen laag is. Ook hebben Deventernaren minder regelmatig contact met vrienden, goede kennissen en buren. We zien een afname in vrijwilligers, maar een toename in aantal mantelzorgers. Dit kan verklaard worden door landelijk beleid waarin mensen langer thuis blijven wonen en waar mogelijk ondersteund worden door familie en vrienden. Wel gaan Deventernaren regelmatiger uit, sporten of aan de slag met overige hobby’s.

Over de wijk Deventer

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl