Wijkenmonitor

Legenda

Binnenstad

De Binnenstad toont in het hoefijzer van 2017 een gunstige ontwikkeling ten opzichte van 2015. De sociale index toont een bovengemiddelde score en zowel de veiligheidsindex als de fysieke index hebben een gemiddelde score.

meer

De objectieve ring van de fysieke index laat een verbetering zien bij de thema’s milieu en openbare ruimte ten opzichte van 2 jaar geleden. De beleving van de bewoners ten aanzien van milieu en voorzieningen blijft achter op het gemiddelde, maar in vergelijking met 2 jaar geleden is er wel sprake van een verbetering bij de beleving van milieu-aspecten en waardering van het vastgoed.

Hoewel we in de fysieke index aan de objectieve kant vooral scores rond het Deventer gemiddelde zien, blijft de beleving van de bewoners achter. Alleen het onderhoud van de openbare ruimte wordt beter gewaardeerd dan gemiddeld.

Bij vastgoed zien we dat de bewoners in de Binnenstad in vergelijking met andere Deventenaren over het algemeen meer tevreden zijn over de overige woningen, dan over de eigen woning. Vooral de tevredenheid over de buitenruimte van de eigen woning blijft achter. Opvallend bij vastgoed is de lagere tevredenheid over de eigen woning en de hogere tevredenheid over overige woningen in de buurt. In de andere wijken en gebieden is dit veelal andersom.

De tevredenheid over het aanbod van medische voorzieningen, sportvoorzieningen en basisonderwijs blijft achter bij de fysieke nabijheid van deze voorzieningen. Bij milieu-objectief zien we geen grote afwijkingen, maar deze werken wel door in de indexscores. Met name verkeer leidt tot stank- en geluidsoverlast bij bewoners.

De veiligheidsindex van de Binnenstad volgt de ontwikkeling van Deventer: er zijn minder misdaadmeldingen en bewoners voelen zich veiliger. De gunstige ontwikkelingen in de objectieve ring op het gebied van geweld, inbraak en vandalisme zien we ook terug bij de waardering van de bewoners van de Binnenstad. De scores onder het Deventer gemiddelde zijn nog steeds te verklaren vanuit de verscheidenheid aan bezoekers aan de Binnenstad. Ook is er sprake van een toename van meldingen betreffende drugs/drankoverlast en gestoorde/overspannen personen. Er is een afname van het aantal meldingen van jeugdoverlast. Ook zien we een afname in het aantal diefstallen in Deventer.

Het is niet verrassend dat de Binnenstad ongunstige resultaten laat zien in de veiligheidsindex, dit is inherent aan de meeste stedelijke binnensteden. Een verscheidenheid aan bezoekers maakt intensief gebruik van het gebied, waaronder winkelend publiek, jongeren, uitgaanspubliek, maar ook daklozen. De ene groep trekt bijvoorbeeld zakkenrollers aan, de andere groep veroorzaakt overlast en vernielingen in samenhang met alcohol- en drugsgebruik. Ook in de Deventer Binnenstad zien we een bovengemiddeld aantal registraties en meldingen van diefstal-gerelateerde delicten, en dan met name diefstal van (brom) fietsen, zakkenrollerij en overige vermogensdelicten. Uitgaansgerelateerde delicten zien we ook bij ‘geweld’ terugkomen: er zijn beduidend meer bedreigingen en mishandelingen geregistreerd in de Binnenstad dan gemiddeld in Deventer. De ongunstige score bij zedenmisdrijven is grotendeels toe te schrijven aan 2 billenknijpers die in het voorjaar van 2014 actief waren.

Alleen het aantal geregistreerde inbraakdelicten komt overeen met het gemeentelijk gemiddelde. De verklaring hiervoor zit in het lagere aantal inbraken in garages, schuurtjes en tuinhuisjes. Opvallend is echter dat de bewoners het idee hebben dat deze wel vaker dan gemiddeld voorkomen in de buurt.

In grote lijnen is sprake van een gunstige ontwikkeling op de sociale index. De waardering van bewoners is nog steeds positiever dan het beeld wat geschetst wordt door de objectieve cijfers. Bewoners van de Binnenstad zijn in toenemende mate trots op hun buurt, gehecht aan hun buurt en voelen zich medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid.

Er is sprake van een ongunstige ontwikkeling bij Meedoen. Er zijn meer eenzame bewoners én er is een daling in het aantal bewoners dat regelmatig contact heeft met familieleden en vrienden/kennissen. Dit laatste is gelijk aan het beeld in Deventer. In tegenstijdigheid met het Deventer beeld zien we een (verdere) toename in het aantal bewoners wat contact heeft met buren en het aantal vrijwilligers.

Er is een afname van het aantal bewoners met een WMO-voorziening en het aantal sterfgevallen tot 65 jaar. Hoewel minder mensen aangeven financieel slecht rond te kunnen komen, zien we een minimale toename van huishoudens met een bijstandsuitkering, minnelijke schuldenregeling en/of budgetbeheer.

Bij de sociale index zien we zowel gunstige, als gemiddelde en minder gunstige scores. De beleving van de bewoners is over het algemeen positiever dan de objectieve cijfers. Bij gezondheid zien we vooral een groter aantal jonge sterfgevallen. Het aantal bewoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of wmo-voorziening is echter gelijk aan het gemeentelijk gemiddelde. Ook het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering, budgetbeheer of minnenlijke schuldregeling wijkt niet af. Wel zijn er meer huishoudens met een laag inkomen. Jongeren woonachtig in de Binnenstad gaan in de derde klas vaker naar de havo of het vwo dan gemiddeld. Tevens wonen er minder laagopgeleiden in de Binnenstad, mogelijk te verklaren door studenten en hoogopgeleide jongvolwassenen die aangetrokken worden door het specifieke woonmilieu.

Ook niet geheel onverwacht: de bewoners van de Binnenstad gaan regelmatiger uit en sporten vaker dan de gemiddelde Deventenaar. Ze hebben regelmatig contact met vrienden en goede kennissen, maar weer minder vaak met buren.

Mede door het specifieke woonklimaat wonen relatief weinig mensen langdurig in deze wijk. Desondanks hebben de huidige bewoners wel een positieve houding richting hun woonbuurt.

Over de wijk Binnenstad

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl