Wijkenmonitor

Legenda

Diepenveen

Diepenveen toont een positieve ontwikkeling. Op zowel de veiligheids- als de sociale index zien we in 2017 een totaal score ver boven het Deventer gemiddelde. De scores die in 2015 opvielen omdat ze onder het Deventer gemiddelde lagen hebben in 2017 een gunstige ontwikkeling doorgemaakt.

Op de fysieke index zien we een toename in de waardering van het milieu. Daarnaast krijgt de nabijheid van voorzieningen een score rondom het Deventer gemiddelde.

In de fysieke index zien we de enige ‘ongunstige’ score: de nabijheid van voorzieningen. Net als in de andere dorpen moeten meer bewoners vaker verder rijden dan gemiddeld voor de verschillende voorzieningen. Maar we zien dat dit niet direct ten koste gaat van de tevredenheid over de voorzieningen in het dorp. De overige onderwerpen in de fysieke index scoren allen bovengemiddeld. Bij vastgoed zien we de hoogste gemiddelde woningwaarde (per vierkante meter) in de gemeente en een zeer laag aandeel kleine eengezinswoningen. De bewoners in Diepenveen zijn tevreden over zowel hun eigen woning, als de bebouwing in de buurt. In de openbare ruimte ervaren minder bewoners dan gemiddeld hondenpoep en zwerfafval. De ervaringen van de bewoners komen overeen met de technische metingen. Bij milieu zien we dat geen enkele woningen te maken heeft met teveel verkeerslawaai. Toch zijn er meerderde bewoners die wel veel geluidsoverlast door verkeer ervaren.

Alle veiligheidsindexen liggen boven of ver boven het Deventer gemiddelde, in zowel de objectieve als de subjectieve schaal. Uitzondering hierop is de objectieve score voor inbraak. De verklaring hiervoor kan gevonden worden in een toename van het aantal inbraken in zowel woningen als schuurtjes en een toename in pogingen tot inbraak.

De veiligheidsindex laat zien dat het aantal aangiftes en registraties van misdrijven, incidenten en overlast lager is dan gemiddeld in de gemeente. De beleving van de bewoners pakt zelfs veel gunstiger uit dan gemiddeld op alle onderliggende dimensies. Bij de meeste indicatoren in de veiligheidsindex zien we dat nagenoeg niemand in Diepenveen het idee heeft dat de genoemde vormen van misdrijven en incidenten vaak voorkomen in de buurt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er helemaal geen criminaliteit en overlast voorkomt in Diepenveen. Het aantal meldingen van overlast door jeugd in zelfs bovengemiddeld. Maar doordat er relatief weinig meldingen zijn gedaan van overlast door drank/drugsgebruik of door gestoorde/overspannen personen, is de score voor overlast toch gunstig ten opzichte van het gemeentelijk gemiddelde.

Inwoners van Diepenveen scoren ruim boven gemiddeld op het onderdeel Capaciteiten. Er zijn relatief weinig voortijdig schoolverlaters en men is positief over de mate waarin men zelfregie heeft over het leven. Slechts 1 procent van de inwoners in Diepenveen geeft aan slecht rond te kunnen komen van het inkomen. Ondanks een score boven het gemiddelde op het onderdeel Meedoen zien we een ongunstige ontwikkeling onder sociale contacten. Bewoners hebben minder regelmatig contact met familie, vrienden/kennissen en buren. We zien een verdere afname van het aantal bewoners wat aangeeft eenzaam te zijn. In Diepenveen zien we een toename van het aantal mantelzorgers, maar echt opvallend is een flinke toename van het aantal bewoners dat zegt vrijwilligerswerk te doen. De Binding in Diepenveen ligt nog altijd boven het Deventer gemiddelde.

Ook in de sociale index staat Diepenveen er gunstig voor. De meeste bewoners zijn gezond, kunnen rondkomen van het inkomen, het aandeel voortijdig schoolverlaters is laag, evenals het aandeel (langdurig) werklozen. Een bovengemiddeld aandeel Diepenveners sporten en zetten zich in als mantelzorger en/of vrijwilliger.

Over de wijk Diepenveen

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl