Wijkenmonitor

Legenda

Diepenveen

De positieve ontwikkeling die Diepenveen tussen 2015 en 2017 doormaakte zet niet door. Er lijkt sprake van een minder gunstige ontwikkeling gedurende de afgelopen twee jaar. Dit geldt met name voor de sociale index en de veiligheidsindex. De fysieke index blijft op hetzelfde niveau. Hoewel de cijfers in 2019 minder gunstig zijn dan in 2017, blijft Diepenveen op veel gebieden nog steeds voorlopen op het Deventer gemiddelde.

Het beeld van de fysieke index blijft vrijwel gelijk aan dat van 2017. Wel zijn er onder de categorieën wat verschuivingen waarneembaar; zo beoordelen inwoners de aantrekkelijkheid van hun buurt en de prijs-kwaliteitverhouding van hun woning als positiever. De nabijheid tot verschillende voorzieningen wordt wat minder gunstig ingeschaald als in 2017, maar ligt nog gelijk aan het niveau van 2015.

Op de fysieke index zien we een toename in de waardering van het milieu. Daarnaast krijgt de nabijheid van voorzieningen een score rondom het Deventer gemiddelde.

In de fysieke index zien we de enige ‘ongunstige’ score: de nabijheid van voorzieningen. Net als in de andere dorpen moeten meer bewoners vaker verder rijden dan gemiddeld voor de verschillende voorzieningen. Maar we zien dat dit niet direct ten koste gaat van de tevredenheid over de voorzieningen in het dorp. De overige onderwerpen in de fysieke index scoren allen bovengemiddeld. Bij vastgoed zien we de hoogste gemiddelde woningwaarde (per vierkante meter) in de gemeente en een zeer laag aandeel kleine eengezinswoningen. De bewoners in Diepenveen zijn tevreden over zowel hun eigen woning, als de bebouwing in de buurt. In de openbare ruimte ervaren minder bewoners dan gemiddeld hondenpoep en zwerfafval. De ervaringen van de bewoners komen overeen met de technische metingen. Bij milieu zien we dat geen enkele woningen te maken heeft met teveel verkeerslawaai. Toch zijn er meerderde bewoners die wel veel geluidsoverlast door verkeer ervaren.

Op veiligheidsgebied doet Diepenveen het wederom grotendeels beter dan het Deventer gemiddelde. Wel is er een aantal opmerkelijke veranderingen te zien tussen 2017 en 2019. Met name op subjectief vlak zijn er verschuivingen waarneembaar; zo ervaren inwoners meer vandalisme, inbraak en diefstal dan voorheen. Het subjectieve gevoel rondom geweld ligt in 2019 onder het Deventer gemiddelde. Opvallend is dat men een minder gunstig gevoel heeft rondom inbraak, terwijl het absolute aantal inbraken juist een positiever beeld laat zien.

Alle veiligheidsindexen liggen boven of ver boven het Deventer gemiddelde, in zowel de objectieve als de subjectieve schaal. Uitzondering hierop is de objectieve score voor inbraak. De verklaring hiervoor kan gevonden worden in een toename van het aantal inbraken in zowel woningen als schuurtjes en een toename in pogingen tot inbraak.

De veiligheidsindex laat zien dat het aantal aangiftes en registraties van misdrijven, incidenten en overlast lager is dan gemiddeld in de gemeente. De beleving van de bewoners pakt zelfs veel gunstiger uit dan gemiddeld op alle onderliggende dimensies. Bij de meeste indicatoren in de veiligheidsindex zien we dat nagenoeg niemand in Diepenveen het idee heeft dat de genoemde vormen van misdrijven en incidenten vaak voorkomen in de buurt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er helemaal geen criminaliteit en overlast voorkomt in Diepenveen. Het aantal meldingen van overlast door jeugd in zelfs bovengemiddeld. Maar doordat er relatief weinig meldingen zijn gedaan van overlast door drank/drugsgebruik of door gestoorde/overspannen personen, is de score voor overlast toch gunstig ten opzichte van het gemeentelijk gemiddelde.

Met name de subindexen Meedoen en Binding laten een ander beeld zien dan in 2017. Dit komt onder andere door een daling in de resultaten voor maatschappelijke inzet, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Inwoners geven aan minder vaak sociaal contact te hebben met vrienden en kennissen en geven vaker aan zich eenzaam te voelen. Daarnaast spenderen zij minder tijd aan sport. Inwoners van Diepenveen geven vaker dan voorheen aan vrijwilliger of mantelzorger te zijn. Dit percentage ligt ver boven het Deventer gemiddelde.

Inwoners van Diepenveen scoren ruim boven gemiddeld op het onderdeel Capaciteiten. Er zijn relatief weinig voortijdig schoolverlaters en men is positief over de mate waarin men zelfregie heeft over het leven. Slechts 1 procent van de inwoners in Diepenveen geeft aan slecht rond te kunnen komen van het inkomen. Ondanks een score boven het gemiddelde op het onderdeel Meedoen zien we een ongunstige ontwikkeling onder sociale contacten. Bewoners hebben minder regelmatig contact met familie, vrienden/kennissen en buren. We zien een verdere afname van het aantal bewoners wat aangeeft eenzaam te zijn. In Diepenveen zien we een toename van het aantal mantelzorgers, maar echt opvallend is een flinke toename van het aantal bewoners dat zegt vrijwilligerswerk te doen. De Binding in Diepenveen ligt nog altijd boven het Deventer gemiddelde.

Ook in de sociale index staat Diepenveen er gunstig voor. De meeste bewoners zijn gezond, kunnen rondkomen van het inkomen, het aandeel voortijdig schoolverlaters is laag, evenals het aandeel (langdurig) werklozen. Een bovengemiddeld aandeel Diepenveners sporten en zetten zich in als mantelzorger en/of vrijwilliger.

Over de wijk Diepenveen

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl