Wijkenmonitor

Legenda

Keizerslanden

Keizerslanden laat op alle drie de indexen een positieve ontwikkeling zien vergeleken met 2017. De fysieke index laat vooral een groei zien op vastgoed en de subjectieve beleving van de openbare ruimte. Op veiligheidsvlak scoort de wijk vooral beter op inbraakcijfers en op sociaal gebied is de ontwikkeling vooral zichtbaar op de subindex Capaciteiten. Ondanks de positieve ontwikkelingen blijft Keizerslanden sociaal vlak wel achter op het Deventer gemiddelde. De fysieke index ligt ongeveer op het gemiddelde niveau en de veiligheidsindex ligt daarboven. Keizerslanden doet het dus bovengemiddeld goed wat betreft veiligheid.

De subjectieve beleving van de openbare ruimte maakt een positieve ontwikkeling door. Dit komt vooral door de waarneming van minder rommel op straat en een toegenomen tevredenheid over onderhoud aan perken, plantsoenen en parken in de buurt, maar ook aan wegen, paden en pleintjes.

Ook rondom vastgoed zijn er positieve ontwikkelingen te zien. Er staan minder woningen leeg, het aantal reacties op aangeboden sociale huurwoningen is gestegen en men is over het algemeen tevreden over de eigen woning en de bebouwing in de buurt. Er hebben geen opvallende ontwikkelingen plaatsgevonden op milieuvlak of rondom de nabijheid van voorzieningen.

Op de fysieke index zien we een gunstige ontwikkeling richting het Deventer gemiddelde. Echter blijven de scores voor Vastgoed hierbij achter.

Binnen de fysieke index zien we de enige bovengemiddelde score voor Keizerslanden: de nabijheid van voorzieningen. Voor bijna alle genoemde voorzieningen hoeven de bewoners veelal minder ver te rijden. De tevredenheid over het aanbod van voorzieningen blijft echter iets achter bij de rest van Deventer. Met name over de sportvoorzieningen en het basisonderwijs in de buurt is men minder tevreden. Met 6 basisscholen in de wijk is dit wel opmerkelijk te noemen. Bij vastgoed zien we dat de meerderheid van de bewoners nog altijd tevreden is over de eigen woning. Maar over de andere woningen in de buurt is men beduidend minder tevreden. Kijken we naar de feitelijke cijfers, dan zien we dat de gemiddelde woningwaarde (per m2) lager ligt dan gemiddeld, er meer kleine eengezinswoningen in de wijk staan en er meer leegstand. Ook het gemiddeld aantal reacties op aangeboden sociale huurwoningen wat lager uit. Over het onderhoud in de openbare ruimte is men minder tevreden dan gemiddeld, zwerfafval en hondenpoep zou vaker voorkomen volgens de bewoners. Ook uit de technische beoordelingen komt naar voren dat zwerfvuil en onderhoud van openbaar groen vaker onvoldoende scoort. Het aspect milieu komt overeen met de gemiddelde score in Deventer. De hoeveelheid stikstof en fijnstof is niet hoger of lager dan gemiddeld, het aandeel woningen met een onvoldoende voor geluidskwaliteit is zelfs iets lager. Bewoners ervaren echter wel vaker geluidsoverlast door verkeer.

Er is een aantal verschuivingen zichtbaar binnen de veiligheidsindex. Dit is met name goed te zien op het gebied van inbraak; er wordt minder vaak ingebroken in woningen of een poging daartoe gedaan. Dit ligt in lijn met de subjectieve ervaring van buurtbewoners; men heeft minder vaak het idee dat er wordt ingebroken in de buurt dan twee jaar geleden. Ook diefstal laat een positieve ontwikkeling zien; zowel objectief als subjectief gezien. Keizerslanden doet het zelfs enigszins beter dan het Deventer gemiddelde. Opvallend zijn de ontwikkelingen rondom vandalisme; de objectieve cijfers laten zien dat er vaker vernielingen hebben plaatsgevonden dan in 2017, terwijl inwoners het gevoel hebben dat dit minder vaak voorkomt.

Op het gebied van diefstal, geweld en vandalisme zien we een afname van misdaadmeldingen. Ook de ervaringen van bewoners volgen deze ontwikkeling, inwoners van Keizerslanden voelen zich veiliger in de wijk en hebben het idee dat er minder vandalisme is. Wel hebben zij het idee dat er vaker sprake is van inbraak in de buurt. Het aantal meldingen laat ook een toename van het aantal inbraken in woningen zien, het aantal meldingen van inbraken in garages is gedaald.

In de veiligheidsindex valt op dat het aantal registraties en aangiftes grotendeels overeenkomst met het gemeentelijk gemiddelde. De beleving van de bewoners is echter iets minder positief dan gemiddeld. Bij diefstal zien we dat het aantal aangiftes van diefstal van en uit/vanaf motorvoertuigen hoger uitvalt voor Keizerlanden, diefstal van (brom)fietsen en zakkenrollerij valt daarentegen lager uit. Toch hebben meer bewoners dan gemiddeld het idee dat fietsendiefstal en tasjesroof vaak voorkomt in de buurt. Hoewel inbraak in woningen en in garages/schuren/tuinhuisjes in Keizerslanden niet (veel) meer voorkomt dan gemeentebreed, hebben bewoners hier andere ideeën bij. Twee tot drie keer zoveel bewoners als gemiddeld zijn van mening dat overlast door jeugd, omwonenden en drugsoverlast vaak voorkomt in de buurt. Dit zien we echter niet terug in de registratiecijfers van de politie IJsselland.

Hoewel de sociale index van Keizerslanden nog steeds beneden het Deventer gemiddelde ligt, heeft zich toch een aantal positieve ontwikkelingen voorgedaan sinds 2017. Zo is op de subindex Capaciteiten een verbetering te zien op de subjectieve ring; inwoners zijn meer tevreden over hun inkomen, gezondheid en de mate van zelfregie. En ook de subindex Meedoen laat een positieve ontwikkeling zien. Zowel de objectieve als subjectieve waardering van de sociale contacten is toegenomen, evenals het aantal inwoners met een baan. Opvallend is de verschuiving op de subindex Binding: inwoners verhuizen vaker uit hun buurt, maar zijn tegelijkertijd ook vaker trots op de buurt en vaker van mening dat zij het getroffen hebben met de buurt waarin zij wonen.

De sociale index laat in het algemeen een vergelijkbaar beeld zien met 2015. Echter is er sprake van een verdere daling van de score op Meedoen; de score is nu ver beneden het Deventer gemiddelde. In de wijk is een toename van het aantal werkloze inwoners zichtbaar. Ook het aantal inwoners dat langer dan een jaar werkloos is, is toegenomen. Daarnaast zien we een daling van het aantal inwoners dat regelmatig contact heeft met familieleden, vrienden/kennissen en buren. Minder inwoners in Keizerslanden hebben het idee dat ze regie hebben over het eigen leven, dit verklaart een ongunstige score op het thema regie. De score boven het Deventer gemiddelde voor onderwijs wordt gevoed door minder laagopgeleide mensen in de wijk, een afname van voortijdig schoolverlaters en een toename van leerlingen die in het 3e leerjaar havo en vwo volgen.

In de sociale index zien we twee items die ver beneden het Deventer gemiddelde scoren: gezondheid (subjectief) en sociale contacten (subjectief). Een meerderheid van de bewoners in Keizerslanden beoordeelt de eigen gezondheid als (zeer) goed, maar dit aandeel is wel lager dan gemiddeld. Dit geldt ook voor het aandeel bewoners dat geen belemmeringen ervaart bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Bij het objectieve aspect van gezondheid zien we een groter aandeel bewoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en /of een WMO-voorziening. Ook ligt het aantal sterfgevallen van bewoners jonger dan 65 jaar iets hoger in Keizerlanden. Hoewel het aantal bijstandsuitkeringen, budgetbeheer en minnenlijke schuldregeling relatief (bijna) twee keer zo groot is in Keizerslanden, geven niet meer bewoners aan (zeer) slecht rond te kunnen komen met het huishoudensinkomen. Hoewel niet minder bewoners dan gemiddeld regelmatig contact hebben met familie, vrienden en buren, is het aandeel eenzame bewoners twee keer zo hoog in Keizerslanden.

Over de wijk Keizerslanden

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl