Wijkenmonitor

Legenda

Okkenbroek

De resultaten voor Lettele en Okkenbroek hebben betrekking op beide gebieden. Doordat in beide gebieden het aantal bewoners vrij laag is, zou de benodigde respons voor een deel van de onderliggende data niet gehaald worden. Daarom is er, net als in voorgaande jaren, voor gekozen om Lettele en Okkenbroek samen te voegen in de Wijkenmonitor.

Net als in voorgaande jaren is te zien dat de resultaten voor Lettele en Okkenbroek boven het Deventer gemiddelde liggen. Dit geldt voor alle drie de indexen. De fysieke index laat de meest positieve ontwikkeling zien vergeleken met voorgaande jaren.

De fysieke index laat een positieve algehele ontwikkeling zien ten opzichte van 2017. Vooral op het gebied van milieu en openbare ruimte is een positiever beeld ontstaan. Er is een toename te zien in de mate waarin men tevreden is over zowel het onderhoud van wegen, paden en pleintjes, als perken, plantsoenen en parken. Ook hondenpoep wordt minder vaak waargenomen in de wijk. De ontwikkelingen op het gebied van vastgoed en voorzieningen zijn hetzelfde gebleven.

Er is een verschuiving zichtbaar in de mate waarin bewoners tevreden zijn over de nabijheid van voorzieningen in Lettele en Okkenbroek. Relatief gezien zijn er meer woningen met een supermarkt binnen de gestelde normafstand en een gymzaal/sportzaal; echter zien we een afname in de nabijheid van een bushalte, basisscholen en sportparken. Inwoners van Okkenbroek en Lettele zijn in mindere mate tevreden over de nabijheid van winkels voor dagelijkse boodschappen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer.

Net als in de andere dorpen, moeten de bewoners van Lettele en Okkenbroek vaker verder rijden voor de verschillende voorzieningen. Maar ook hier zien we weer dat dit niet direct ten koste gaat van de tevredenheid over het aanbod van voorzieningen. De gemiddelde woningwaarde (per m2) in Lettele en Okkenbroek ligt €150 boven het gemiddelde, er zijn relatief weinig kleine eengezinswoningen en de leegstand is vergelijkbaar met het gemeentelijk cijfer. Maar doordat er weinig animo is voor de aangeboden sociale huurwoningen in het gebied, komt de index voor vastgoed-objectief uit rond de gemeentelijke index. De bewoners zelf zijn tevreden met hun woning en de bebouwing in de buurt.

Er is een positieve ontwikkeling te zien binnen zowel de objectieve als subjectieve ring van veiligheid. Dit geldt met name voor inbraak. De ontwikkelingen rondom diefstal, geweld, overlast en vandalisme zijn gelijk aan die van twee jaar terug.

Ook in 2017 zijn Lettele en Okkenbroek zijn nog steeds veilige gebieden om te wonen. Wel zien we een ongunstige ontwikkeling in de mening van bewoners: zij zijn van mening dat inbraken en pogingen tot inbraak vaker voorkomen.

Lettele en Okkenbroek is een veilig gebied om in te wonen, zo komt uit de veiligheidsindex naar voren. Ook de bewoners ervaren weinig overlast en criminaliteit. Het enige dat echt opvalt is dat er twee keer zo vaak aangifte is gedaan van bedreiging dan gemiddeld in Deventer.

De positieve ontwikkeling van de sociale index tussen 2015 en 2017 is afgelopen jaar enigszins afgevlakt. Er lijken verschuivingen te hebben plaatsgevonden op het gebied van Meedoen en Binding.

Inwoners zouden in 2019 minder vaak sociaal contact hebben dan in voorgaande jaren en ook het aantal eenzame inwoners zou zijn toegenomen. De gebondenheid aan de buurt is wat afgenomen ten opzichte van 2017. De resultaten op het gebied van Capaciteiten zijn nagenoeg hetzelfde als twee jaar geleden. Wel worden er wat positieve ontwikkelingen gezien op het gebied van opleiding en inkomen. Echter, opvallend hierbij is de positieve ontwikkeling in de objectieve ring ten opzichte van de negatieve ontwikkeling in de subjectieve ervaring; Het lijkt erop dat inwoners minder budgetbeheer en minnelijke schuldregelingen hebben, terwijl het aantal inwoners dat zegt (zeer) slecht te kunnen rondkomen zou zijn toegenomen.

De scores op de sociale index zijn net als in 2015 voornamelijk bovengemiddeld. We zien een score onder gemiddeld voor de sociale contacten. Bewoners hebben minder regelmatig contact met vrienden/kennissen en buren.

Ook in de sociale index zien we bijna louter bovengemiddelde scores. De bewoners zijn en voelen zich over het algemeen gezond, kunnen financieel goed rondkomen, zijn minder snel langdurig werkloos, er is minder eenzaamheid en meer mensen zetten zich in als mantelzorger.

Over de wijk Okkenbroek

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl