Wijkenmonitor

Legenda

Colmschate-Zuid

Colmschate-Zuid laat in 2015 boven gemiddelde scores zien voor de sociale index en de veiligheidsindex. De eindscore op de fysieke index is gemiddeld. In 2017 zien we bovengemiddelde scores voor alle drie de indexen.

Bij de fysieke index zien we geen scores meer onder het Deventer gemiddelde. De gemeentebrede gunstige ontwikkeling van milieu-objectief en het onderheidsniveau van de openbare ruimte zien we ook in Colmschate-Zuid terug.

Voor Colmschate-Zuid zien we alleen in de fysieke index een beneden gemiddelde score, te weten bij ‘milieu’. Doordat de concentratie van stikstof (NO2) iets hoger is in deze wijk, valt de score voor milieu lager uit. De concentratie van stikstof ligt echter nog altijd ruim onder de wettelijke grenswaarde. Verder valt op dat de tevredenheid over het aanbod van voorzieningen op bijna alle onderdelen hoger is dan gemiddeld. Voorzieningen zijn echter niet altijd meer nabij gelegen. En hoewel een bovengemiddeld aandeel bewoners de auto kan parkeren op eigen terrein, blijft de tevredenheid over de parkeergelegenheid in de buurt iets achter.

De Veiligheidsindex laat een gunstige ontwikkeling zien voor vandalismemeldingen, maar een ongunstige ontwikkeling voor inbraakmeldingen. De beleving van bewoners blijft op alle onderdelen (ver) boven het Deventer gemiddelde. De inzet in Colmschate-Zuid gericht tegen hangjongeren en jeugdoverlast lijkt effect te hebben: het aantal meldingen overlast van jeudigen is bijna gehalveerd. Het aantal bewoners wat aangeeft dat jeugdoverlast veel voorkomt in de wijk is gehalveerd.

In de veiligheidsindex zien we voornamelijk scores die gunstiger uitvallen dan gemiddeld. Alleen het aantal registraties van vandalisme is niet hoger of lager dan gemiddeld. Daarnaast komt in de beleving van de bewoners inbraak net zo vaak voor als gemiddeld. Bij diefstal valt vooral op dat het aantal aangiftes van (brom)fietsendiefstal de helft is van het Deventer gemiddelde. Weinig bewoners geven dan ook aan dat diefstal van fietsen vaak voorkomt in de buurt. Bij vandalisme valt op dat weinig bewoners het idee hebben dat graffiti vaak voorkomt in de buurt, maar dat ze vaker en bovengemiddeld vaak het idee hebben dat vernieling van straatmeubilair voorkomt. Op basis van de officiële registraties kunnen we deze verfijning niet maken. Hoewel overlast een gunstige score laat zien, wordt er wel twee keer zo vaak overlast van jeugd gemeld dan gemeentebreed. Dit zien we echter niet terugkomen in de beleving van de burgers.

Bij Capaciteiten zien we zowel gunstige als ongunstige ontwikkelingen. Bewoners van Colmschate-Zuid beoordelen hun eigen gezondheid minder vaak als (zeer) goed en hun levensstijl minder vaak als gezond. Er is een toename van het aantal bewoners dat niet zonder belemmering dagelijkse bezigheden kan uitvoeren. Dit kan verklaard worden door vergrijzing van de wijk. Er is sprake van een lichte daling van het aantal bewoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een WMO-voorziening. In toenemende mate zien we dat bewoners aangeven regie te hebben over het eigen leven. Ook geven minder mensen aan (zeer) slecht rond te kunnen komen met hun inkomen. Het aantal lager opgeleiden in Colmschate-Zuid stijgt, in tegenstelling tot de Deventer ontwikkeling. Wel zien we een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters en een stijging van het aantal leerlingen die in het 3e leerjaar havo of vwo volgen. Onder Meedoen zien we het volgende:

  • Minder bewoners van Colmschate-Zuid geven aan een baan te hebben. Ook is een lichte stijging zichtbaar van het aantal mensen dat langer dan een jaar werkloos is. Dit komt overeen met het beeld in Deventer.
  • Vergelijkbaar met het beeld in Deventer zien we ook in Colmschate-Zuid een daling van het aantal mensen dat aangeeft regelmatig contact te hebben met familieleden, vrienden/kennissen en buren.
  • Haaks op het Deventer beeld staat een flinke daling van het aantal bewoners wat aangeeft zich eenzaam te voelen.
  • Ook zien we een gunstige ontwikkeling bij Maatschappelijke Inzet. Er zijn veel meer bewoners die vrijwilligerswerk doen. Ook het aantal mantelzorgers in de wijk is toegenomen. Deze ontwikkeling bevestigt het beeld dat in de wijk sprake is van veel sociale betrokkenheid en actieve (wijk)verenigingen.
Bewoners in Colmschate-Zuid voelen zich verbonden met hun wijk.

Ook in de sociale index zien we overwegend gunstige resultaten in vergelijking met de gemeentelijke cijfers. Geen enkele onderliggend onderwerp scoort lager dan gemiddeld. Bewoners voelen zich over het algemeen gezond, kunnen financieel goed rondkomen, zetten zich frequent in als vrijwilliger of mantelzorger en zijn tevreden met de buurt waarin zij wonen.

Over de wijk Colmschate-Zuid

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl