Wijkenmonitor

Legenda

Schalkhaar

Er hebben geen grote veranderingen plaatsgevonden de afgelopen twee jaar. De fysieke index en veiligheidsindex vallen wel wat hoger uit en de sociale index is gelijk gebleven. Als we inzoomen zijn er wel wat verschuivingen zichtbaar op de indexen. Over het algemeen laat Schalkhaar nog altijd een positiever beeld zien dan het Deventer gemiddelde.

Binnen de fysieke index zien we dat met name de subjectieve ring wat positiever uitvalt dan twee jaar terug. Inwoners ervaren minder rommel op straat en zijn meer tevreden over onderhoud aan perken, plantsoenen en parken in de buurt. Ook op het gebied van vastgoed zijn wat verschuivingen zichtbaar; inwoners van Schalkhaar zijn positiever gestemd over de bebouwing in hun buurt dan voorheen. Ook over de nabijheid van voorzieningen als openbaar vervoer, parkeergelegenheden, zorg en sportvoorzieningen is men positiever.

De fysieke index laat in 2017 geen opvallende ontwikkelingen zien.

In de fysieke index zien we ver bovengemiddelde resultaten voor milieu. De hoeveelheid stikstof en fijnstof in de lucht ligt onder het gemiddelde en geen enkele woning wordt blootgesteld aan teveel geluidshinder door verkeerslawaai. Er zijn wel huishoudens die stank- en geluidsoverlast door verkeer ervaren, maar dit zijn er minder dan in de rest van de gemeente. Net als in de andere dorpen, moeten ook meer bewoners in Schalkhaar verder rijden dan gemiddeld in Deventer. Met name de afstand tot een fysiotherapeut, sportschool, bushalte en treinstation is vaak groter. Maar ook hier zien we weer dat dit niet direct ten koste gaat van de tevredenheid over het aanbod van voorzieningen in de buurt.

Opvallend is dat er op veiligheidsgebied objectief gezien positieve ontwikkelingen zijn, terwijl de beleving hiervan achterblijft. Het verschil tussen de werkelijke situatie en de beleving van inwoners lijkt hiermee groter te zijn geworden. Objectief gezien is er in 2019 sprake van meer overlast. Inwoners ervaren minder geweld dan twee jaar terug. Wederom is te zien dat Schalkhaar het beter doet op het gebied van veiligheid dan het Deventer totaal. Opvallend is dat veiligheid objectief beter is geworden terwijl de subjectieve ervaring hierbij achterblijft.

De opvallendste ontwikkeling in de Veiligheidsindex is Inbraak-objectief. Er is sprake van een flinke toename van het aantal inbraken in woningen En ook het aantal meldingen van pogingen tot inbraak is opmerkelijk. Deze toename in meldingen is niet terug te zien in de ervaring van de inwoners van Schalkhaar; de veiligheidsbeleving ligt ruim boven het Deventer gemiddelde.

In Schalkhaar wordt minder vaak melding of aangifte gedaan van diefstal, geweld en vandalisme. Desalniettemin is er wel iets vaker aangifte gedaan van bedreiging en overige vermogensdelicten. Hoewel het aantal woninginbraken relatief laag is, is er wel ovengemiddeld vaak aangifte gedaan van poging tot woninginbraak. Ook is er vaker sprake van inbraak in garage/schuur of tuinhuis. Daarnaast zien we een bovengemiddeld aantal meldingen van jeugdoverlast. Dat laatste is opvallend, omdat beduidend minder bewoners het idee hebben dat er regelmatig overlast is door groepen jongeren. Ook voor de andere genoemde voorvallen en delicten geldt dat slechts een handjevol bewoners het idee heeft dat deze vaak voorkomen.

De sociale index is nagenoeg hetzelfde gebleven vergeleken met 2017. Wel zijn er enkele, relatief kleine, verschuivingen te zien op subniveau. Bijvoorbeeld op het gebied van opleiding; er zijn in 2019 meer inwoners die een mbo-diploma of hoger hebben behaald.

De scores op de sociale index zijn net als in 2015 voornamelijk bovengemiddeld. We zien een score onder gemiddeld voor de sociale contacten. Bewoners hebben minder regelmatig contact met vrienden/kennissen en buren.

Ook op het sociale vlak lijkt er weinig aan de hand te zijn in Schalkhaar. Bewoners zijn over het algemeen gezond, hebben werk en weinig financiële problemen. Hoewel ze misschien iets minder vaak contact hebben met vrienden, voelen minder mensen dan gemiddeld zich eenzaam. Tot slot is er sprake van een positieve binding tussen de bewoners en hun buurt.

Over de wijk Schalkhaar

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl