Wijkenmonitor

Vergelijk Bathmen/2019 met Bathmen/2017

Overzicht

Index Capaciteiten

Index Binding

Index Meedoen

Index Fysiek

Index Veiligheid

Bathmen

Bathmen ligt op bijna alle vlakken voor op het Deventer gemiddelde, net als in voorgaande jaren. De positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren zetten echter niet door. Hoewel het algehele beeld in 2019 nog steeds positief is, is tevens te zien dat de fysieke index lager uitkomt, evenals het onderdeel Meedoen onder de sociale index. De veiligheidsindex laat juist een verdere positieve ontwikkeling zien.

De positieve ontwikkeling van de fysieke index tussen 2015 en 2017 zet niet door in 2019. Vooral de subjectieve ervaring omtrent milieu laat een negatieve ontwikkeling zien. Huishoudens ervaren met name meer stankoverlast door verkeer. Ook op het gebied van vastgoed laat Bathmen een wat minder positief beeld zien dan twee jaar terug. Dit lijkt te worden verklaard door de toegenomen leegstand. De ontwikkeling binnen de openbare ruimte en voorzieningen is nagenoeg gelijk gebleven.

Ook op de fysieke index zet de verdere gunstige ontwikkeling voort, niet alleen in de objectieve ring – maar ook in de subjectieve ring. Er is een flinke toename in tevredenheid over het onderhoud van zowel perken, plantsoenen en parken als wegen, paden en pleintjes. Huishoudens geven echter nog wel aan veel geluidsoverlast door verkeer te ervaren.

Het lijkt erop dat bewoners in de dorpen en landelijke gebieden zich ervan bewust zijn dat het voorzieningenniveau lager is dan in een stedelijk gebied: hoewel meer Bathmenaren verder moeten reizen voor de meeste voorzieningen dan gemiddeld in Deventer, is men niet minder tevreden over het aanbod van de voorzieningen. Dit beeld zien we in alle dorpen terug komen. Hoewel de technische beoordeling over het onderhoud van de openbare ruimte (zwerfafval, hondenpoep en onderhoud groen) gunstiger is dan Deventer breed, leidt dit niet automatisch tot een hogere tevredenheid onder de burgers. Dit betreft met name het onderhoud van parken, plantsoenen, wegen en pleintjes in de buurt. De ongunstige score bij milieu subjectief komt met name door de ervaren geluidsoverlast door verkeer. Zowel de spoorlijn richting Almelo als de A1 die beiden het gebied van Bathmen doorkruisen zijn een mogelijke verklaring hiervoor. De laatste jaren is het spoor een gevoelig onderwerp in Bathmen. Er zijn plannen geweest voor de aanleg van een spoorboog door het gebied en door omleidingen van de Betuweroute gaan er tijdelijk extra goederentreinen over het spoor Deventer-Almelo rijden.

Op het gebied van veiligheid doet Bathmen het beter dan de voorgaande jaren. Er is een positieve ontwikkeling zichtbaar wat betreft het aantal inbraken in woningen en het aantal pogingen daartoe. De subjectieve ervaring hierbij lijkt hiermee in lijn te liggen; men heeft minder vaak het idee dat er in woningen en schuurtjes en bergingen wordt ingebroken dan twee jaar terug.

Ook in 2017 zien we nog steeds op alle punten een bovengemiddelde score. Ook de indexen voor inbraak zijn hoger dan elders, er is sprake van minder inbraak en pogingen tot inbraak.

In de veiligheidsindex zien we op alle punten een bovengemiddelde score. Zowel bij de meldingen en aangiftes, als in de beleving van de bewoners. Alleen de inbraakcijfers zijn niet beter of slechter dan elders.

In 2019 wordt een wat minder positief beeld waargenomen binnen de sociale index. Met name op het gebied van Meedoen zien we een daling. Bathmenaren beoordelen hun vrijetijdsbesteding wat minder positief dan voorheen; zij gaan wat minder vaak uit en besteden minder tijd aan hobby’s dan in 2017, maar nog altijd meer dan in 2015. Ook zeggen Bathmenaren minder vaak sociaal contact te hebben met bijvoorbeeld buren en vrienden.

Opvallend is verder dat de objectieve ring onder Capaciteiten positiever uitkomt dan in 2017, terwijl de subjectieve ring juist een negatieve ontwikkeling laat zien. Er zijn positieve ontwikkelingen te zien op het gebied van gezondheid en opleiding, terwijl de subjectieve ervaring hierbij achterblijft. Zo is het aantal sterfgevallen tot 65 per 10.000 inwoners afgenomen, maar er zijn minder mensen gezond, er wordt minder zelfregie ervaren en men komt minder goed financieel rond dan voorheen.

Bathmenaren voelen nog evenveel binding met de plek waar zij wonen, als in de jaren hiervoor.

 

In Bathmen wordt ver boven het Deventer gemiddelde gescoord op het gebied van Capaciteiten. Bijna alle Bathmenaren geven aan regie te hebben over eigen leven. Daarnaast zien we dat Bathmen ook boven het Deventer gemiddelde scoort op Meedoen. Inwoners gaan vaker sporten, eropuit of doen andere hobby’s. We zien tevens een flinke daling in het aantal eenzame personen in Bathmen (van 7% naar maar 1% van de bewoners). De maatschappelijke inzet ontwikkelt zich gunstig: er is een stijging van het aantal vrijwilligers (in tegenstelling tot het Deventer beeld) en een stijging van het aantal mantelzorgers (conform het Deventer beeld).

Er wordt nog wel eens aangenomen dat de sociale verbindingen in de dorpen sterker zijn dan in de steden. In Bathmen zijn wel meer vrijwilligers dan gemiddeld in Deventer, maar minder mantelzorgers. Ook hebben Bathmenaren vaker regelmatig contact met familieleden, vrienden, goede kennissen en buren. Dit leidt echter niet tot een lager aandeel eenzame mensen dan gemiddeld. Zelfregie laat een ongunstige score zien ten opzichte van het gemiddelde. Echter, het verschil met het gemiddelde is zeer beperkt en nog altijd geeft ruim negentig procent van de Bathmenaren aan regie over het eigen leven te hebben. In de sociale index zien we verder dat de Bathemmers vaker een goede gezondheid hebben en dit ook zo ervaren, zich vaker financieel goed redden en minder vaak (langdurig) werkloos zijn.