Wijkenmonitor | Rivierenwijk en Bergweide 2017

Zoeken

RIVIERENWIJK EN BERGWEIDE

We zien dat Rivierenwijk en Bergweide (hierna: Rivierenwijk) in 2015 enigszins achterblijft op de fysieke en sociale index. De veiligheidsindex laat daarentegen een iets positiever resultaat zijn met een gemiddelde score. Rivierenwijk laat in 2017 vergelijkbare totaalscores met 2015 zien. Onder sociaal zien we een verschuiving; er is sprake van ongunstige ontwikkeling bij Meedoen en een gunstige score bij Binding. De score van Binding ligt nog wel onder het Deventer gemiddelde.

Fysieke index

2015 - De meerderheid van de bewoners is tevreden over de eigen woning, zij het wel minder dan gemiddeld in Deventer. Over het onderhoud en de aantrekkelijkheid van andere woningen in de buurt is men minder tevreden. Doordat de tevredenheid achterblijft bij de gemiddelde tevredenheid in Deventer, is het resultaat voor vastgoed-subjectief beneden gemiddeld. Ook vastgoed-objectief laat een minder gunstig resultaat zien. De gemiddelde woningwaarde (per m2) in Rivierenwijk blijft achter, daarnaast is het aandeel leegstaande woningen twee keer zo groot. Wel is er sprake van een grote animo voor de aangeboden sociale huurwoningen in de wijk.

De technische beoordeling van het onderhoud in de openbare ruimte valt positief uit voor Rivierenwijk. De tevredenheid van de bewoners over het onderhoud in de openbare ruimte komt overall overeen met de gemiddelde tevredenheid in de gemeente.

Voorzieningen en milieu laten beide een score beneden het Deventer gemiddelde zien. Zowel aan de objectieve als subjectieve zijde. Met name voor medische voorzieningen moeten meer bewoners verder rijden. Ook kan men minder vaak de auto op eigen terrein parkeren. De tevredenheid over het aanbod van medische zorg is dan ook lager in Rivierenwijk, maar dit geldt niet zozeer voor de parkeergelegenheid in de buurt. De tevredenheid over het aanbod van sportvoorzieningen in de buurt blijft opmerkelijk genoeg achter.

2017 - Ook in Rivierenwijk zien we in de objectieve ring een gunstige ontwikkeling voor Milieu en Openbare Ruimte. Daarnaast laat ook de nabijheid van voorzieningen een positieve ontwikkeling zien. De waardering en ervaring van de bewoners laat op de verschillende thema’s daarentegen geen verandering zien.

Veiligheidsindex

2015 - De veiligheidsindex laat voor Rivierenwijk uiteenlopende resultaten zien. Er zijn een bovengemiddeld aantal gevallen van diefstal en inbraak in Rivierenwijk geregistreerd; geweld, vandalisme en overlast wijkt amper af van het gemiddelde. Relatief weinig bewoners geven dan ook aan het idee te hebben dat geweld en overlast vaak voorkomt in de buurt. Inbraak, en dan met name inbraak in schuurtjes en bergingen, wordt wel regelmatiger genoemd door de bewoners.

2017 - Het aantal meldingen voor inbraak is gedaald dit zien we ook terug in de ervaring van de bewoners. Van alle thema’s scoort alleen  Diefstal-objectief nog onder het Deventer gemiddelde. De bewoners zijn over het algemeen ook gunstiger gestemd voor wat betreft de veiligheidsbeleving dan 2 jaar geleden.

Sociale index

2015 - Op sociaal gebied doet Rivierenwijk het minder gunstig dan het gemeentebrede beeld. Zowel op het gebied van capaciteiten, meedoen als binding valt de index benedengemiddeld uit.

Wellicht anders dan verwacht, blijkt dat de index voor gezondheid-objectief overeenkomt met het gemiddelde resultaat in de gemeente. Echter, minder bewoners dan gemiddeld beoordelen hun eigen gezondheid als gezond en niet belemmerend. Tevens is opvallend te noemen dat relatief weinig bewoners aangeven geen regie over het eigen leven te hebben.

Financieel rondkomen is voor veel bewoners in Rivierenwijk een uitdaging: het aandeel huishoudens dat een bijstandsuitkering of budgetbeheer ontvangt of heeft een minnelijke schuldregeling heeft is twee keer zo groot. Ook geven meer dan twee keer zoveel bewoners als gemiddeld aan (zeer) slecht rond te kunnen komen met inkomen. Ook deelname aan werk scoort zeer ongunstig voor Rivierenwijk: minder mensen hebben een baan en staan geregistreerd als (langdurig) werkloos.

De bewoners van Rivierenwijk hebben niet zozeer minder contact met familie of vrienden, maar wel minder contact met buren. Ook zien we terug dat iets meer mensen eenzaam zijn, zij het dat dit verschil niet noemenswaardig groot is. Maatschappelijke inzet scoort met name door het lage aandeel mantelzorgers ongunstig.

Het aantal verhuizingen uit de buurt is twee keer zo groot als gemiddeld. Een minderheid van de bewoners is van mening dat je het getroffen hebt als je in deze buurt woont. Zal dit aandeel stijgen in de nabije toekomst na alle investeringen in de wijk?

2017 - Op het gebied van Capaciteiten zien we een gunstige ontwikkeling voor zowel gezondheid als opleiding. Dit wordt met name gevoed door minder sterfgevallen tot 65 jaar. Er is daarentegen wel sprake van een lichte stijging van bewoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een WMO-voorziening. Bewoners ervaren de eigen gezondheid en leefstijl in toenemende mate als goed; maar deze waardering blijft achter op het Deventer gemiddelde. Er is wel een afname in het aantal bewoners wat onbelemmerd dagelijkse bezigheden kan uitvoeren. Tot slot zien we een afname van het aantal bewoners wat aangeeft (zeer) slecht rond te komen met het inkomen

Bij Meedoen zien we een ongunstige ontwikkeling; de totaalscore komt ruim onder het Deventer gemiddelde. Deze achteruitgang zien we terug bij alle onderliggende thema’s bij Meedoen, zowel objectief als subjectief.

Ondanks een gunstigere score voor Binding blijft de score onder het gemiddelde van Deventer. We zien een toename in het aantal bewoners die aangeven gehecht te zijn aan de buurt, trots zijn op de buurt en die zich medeverantwoordelijk voelen. Ook geven minder buurtbewoners aan te zullen verhuizen uit de buurt als het mogelijk is.